کتاب خانه خیابان مانگو

اثر ساندرا سیسنروس از انتشارات کتاب آمه - مترجم: دیبا داودی-برترین رمان های ادبیات نوجوان

کتاب حاضر، مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه آمریکایی است که با زبانی ساده و روان نگاشته شده‌اند. «موها»، «پسرها و دخترها»، «اسم من»، «روز خوب ما»، «خنده»، «سمساری جایل»، «میمی اورتیس»، «داریوش و ابرها»، «صندل»، «یک ساندویچ برنج»، «اولین شغل من»، «بدشگون»، «خانواده پاکوچولو»، «آن‌هایی که نمی‌دانند» و «مارین» عنوان‌های برخی از داستان‌های این کتاب هستند. در داستان «خانه خیابان مانگو» می‌خوانیم: «ما از اول ساکن خیابان «مانگو» نبودیم. پیش از آن در طبقه سوم آپارتمانی در خیابان «لومیس» زندگی می‌کردیم و پیش از آن خیابان «کیلر». قبل از «کیلر» در «پائولینا» می‌نشستیم و دیگر قبل‌تر از آن را خاطرم نیست»


خرید کتاب خانه خیابان مانگو
جستجوی کتاب خانه خیابان مانگو در گودریدز

معرفی کتاب خانه خیابان مانگو از نگاه کاربران
این بد بود من تمام وقت اشتباه گرفته بودم و نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است. من آن را خیلی دوست ندارم، حتی نمی خواهم آن را ارزیابی کنم.

مشاهده لینک اصلی
این کتاب را دو بار خواندید. چند سال پیش، اولین بار توسط خودم، حدود پنجمین کلاس بود. این زمان مناسب برای خواندن آن نبود، زیرا من نمیتوانستم از زیبایی و سادگی در نوشتن ساندرا کیسنروس قدردانی کنم. این سال، ما بیشتر از @ House در خیابان مانگو @ به زبان انگلیسی با معلم شگفت انگیز خانم رودین می خوانیم. با این حال، قبل از خواندن آن، ابتدا یک شعر (یا داستان فوق العاده کوتاه - یک صفحه) را بخوانیم تا حس نوشتاری اش را بدست آوریم. این فوق العاده زیبا بود، در مورد یک پسر. این یک پاراگراف وجود دارد که در آن برادران کوچک خود مداد رنگی خود را در سراسر عبور عبور به طور تصادفی. پسر خم می شود و به طرز عجیب و غریبی به فریزرهایی از رنگ های @ که از خیابان برداشت می کنند را می گیرد. ساندرا Cisneros از کمترین مقدار از کلمات استفاده می کند که در آن بسیاری از کتاب ها از توضیحات بسیار استفاده می کنند که احساس می کند مانند یک است که فقط در مورد فضای خواندن کتاب می نویسد، اما به طور صریح کلمات را انتخاب می کند که بیشترین قدرت را دارند، معنای بیشتر. چه زیبایی در سادگی وجود دارد.

مشاهده لینک اصلی
× ¡× ™ × ¤ × • × ¨ × \" '×' × ª × × ¨ × • × ª ×\" × © × œ × × ¡× ¤ × ¨ × × - × \"×\" × Z × ª × × ¨ × ª × × ª × \"× - × ™ × ™ × × '×' × ™ × ª × '× ¨ × - × • ×' × Z × × '× • ×\" × Z × Z × • × § × ×: × × ©\u003e × • × × \"× '× © × ™ × § ×' × • × © × '×\" × œ × ~ × ™ × × × × ™ ¤ × • × ¨ × ~ × • × ¨ × ™ × § × × ™ × × • × Z × § × ¡× ™ × § × × ™ × × - × ™ × ™ × × '× ¢ × • × × ™ × Z × - × ¤ × ™ × ¨ × '× | × ¤ × ™ × ¤ × • × × × ª œ × ™ × Z × • × ª ×\u003e × ×: × \"× ™ × œ ×\" × ™ × × × × • © × ™ ×. × \"× ¡× ¤ × ¨ ×\u003e × • × œ × œ × ¡× | × × • × ª × '× • × ~ × • × ª × © × œ × × × × • ¡× × × œ ™ × Z × • × ª ×\u003e × × '× \"× ™ × œ ×\" × ™ × × • × \"× ª × ×\" ×' × • × ª × '× ¨ × • × ~ × œ × ™ × ª '× \"× × © × ™ × ×\u003e × © ×. ×\u003e × × × ¨ × • × Z * Y × Z × ª × - × ™ × œ × × ¡× ¤ × ¨ × × - × \"× '× ¢ × ¨ × S ×' × ª × 12\" × Z × ¤ × © × - × \"× × × œ ª × Z × ™ ×\" × '× ¨ × \"×' × ¨ × - × • × '× Z × ×' × • × ¢ × \"× × ©\" × '× ™ × ¢ × • × œ ×' × ™ × ª × \"× - ×\" × \"× Z × © × ¤ × - × \"× ¢ × '× ¨ ×\" × \"× ¨ ×' ×\" × '× ª × ™ × × ×' × œ × \"× '× ™ × ª ×' × ¨ × - × • × '× Z × ×: × • × \"× • × ×\" × - ×\u003e × • × ¨ ×' × ™ × • × ª × ¨ × '× ª × • × \"× × ¢ ª ×\". × \"× '× ™ × ª ×' × ¨ × - × • × '× Z × ×' × • × § × ~ × • * Y × Z × • × - × × - × \"× ™ × × × ž ª × '× ™ × ™ × ª × © ×' × Z × '× • × ¨ × ™ × ×' × •. × \"× ™ × × Z × ª × - × ™ × œ ×\" × œ ×\u003e × ª × • × '×' ×\u003e × \"× ™ × œ ×\" × ™ × Z × œ × ~ × Z × ¡× ™ × • × × ~ × | × ™ × ™ × ª × \"× - × ™ × ™ × × × © œ ×\". × \"× ¡× ™ × ¤ × • × ¨ × × Z × ¡× ¨ × '× ¡× | × × • × ª × § × | × ¨ × • × ª × • ×\" × - × • × ¡ × • × ª × \"× Z × × × ª ¨ × • × × × ª ª ×\" × - × ™ × ™ × × × © œ × \"× Z × × © ¤ × - ×\" × × © œ × \"× × ©\u003e × × × × ™ © × œ ×\" × - × '× ¨ × ™ × × × ž' × ™ × ª × \"× ¡× ¤ × ¨. × Z × × - × Ÿ × \"×\u003e × • × - × • × ª × • ×\" × ™ × - × ¡× ™ × × '× ™ × Ÿ × \"× Z × ™ × × ™ × ×\" × ¨ × × × ¡™ ×\u003e × × × © ¨ × \"× × × © ™ × ×\" × • × ¤ ×\u003e × • × ª × œ × × ¡× ™ × ¨ × • × ª × © × œ × \"× '×' × ¨ × ™ × × '× Z × ™ × • × - ×\" × × × × ™ × × Ÿ × ™ × • × \"× ¢ × • × ª × × ª ×\" × © × ¤ × \"× • ×\u003e × × © × ¨ × ™ × œ ×\" × ™ × × \"× • × ¤ ×\u003e × ™ × × œ × © × § × - × '× ~ × • × ª. × \"× × © × ™ × × • ×\" × × ¢ × ¨ × • × ª × ¨ × • × | × • × ª × œ × '× ¨ × • × - × Z × Z × | ×' × Ÿ × • × × - × ª × \"× ¡× | × × • × ª ×\" × Z × ~ × ¨ × ™ × \"× • × ª × '× ¡× ¤ × ¨ ×\" × ™ × × ¡ × | × × × ª \"× × ª ¢ × • × ¤ ×\" × × © œ × × - × × ª \"× ™ × œ ×\" × • × ª. × '×\u003e × œ × œ × Z × | ×' * Y × © × œ × \"× × © × ™ × × '×' × • × ¢ ×\" × \"× - × '× ¨ × ª × ™ × ª × \"× - × • × Z × ~ × ¨ × ™ ×\" × × × ¡¤ × ¨ × × - × \"× - × • × • ×\" × × × ª \"× × × © ™ × • × ª ×\u003e ×\u003e × ™ × © × œ × • * Y × Z × • × ¤ × œ × \". × \"× ™ × × Z × ¤ × - ×\" × ª × œ × ™ × ¤ × • × œ × × • × œ × \"× ™ × • × ª × × ¡× ™ × ¨ ×\" × © × œ × '× ¢ × œ × \"×\u003e × Z × • ×\" × \"× Z × • × ™ × • × ª ×' × ¡× ™ × ¤ × • × ¨. × '× © × œ ×' × Z × ¡× • × ™ × ™ × × \"× ¨ × '× © × ª × ™ × Z × • × ¢ × § ×\" × § × © × \"× Z ×\" × ¡× ™ × ¤ × • × ¨ × ™ × × \"× § × ~ × × × × ™ • ×\" × Z × - × × ¢ - × ¢ × ™ × × \"× × × œ\". × Z × Z × © × '× ¨ ×' × © × ª × ™ × × - × × § × ª × • × - × × ª × œ × Z × ¨ × • × ª × © × \"× ¡× ¤ × ¨ × § × | × ¨ × • × \"× ¡× | × × • × ª × Z × Z × × © § × | × ¨ × • × ª. × × × ¡¤ × ¨ × × - × \"× Z × ª × - × '× ¨ × ª × × × ¢ ¡× × œ × ™ × ™ × œ ×\" × \"× ™ × ¤ ×\" × © × × '× ™ × \"× Z × ª × ¢ × œ × œ ×' ×\". × ¡× × œ × ™ × Z × × | × œ × ª × × ª × \"× Z × ™ × × ™ × • × ª × © × Z × ª × ¤ × ¨ × | × ª × Z × ª × • ×\u003e × \"× '×\u003e ×\" × ™ × œ × Z × | × • × ×' × '× ¨ × • × œ × | × × ª × Z × Z × | ×' × \"× - × ™ × ™ × × × © œ × \". × × ¡× ¤ × ¨ × × - × \"× × ¨ × ª × ¢ × ª × Z ×\" × © × ™ × Z × • × © × '× Z × ™ × × ™ × • × ª × × '× œ ×\u003e × Z × \"×\" × œ ×' × ¨ × • × - × Z × \"× × ©\u003e × • × ×\". × × ¡× ¤ × ¨ × × - × \"× © × ¢ × • × '× ¨ × ª × × ™ × ¨ × • × ¢ × ~ × ¨ × × • × Z × ~ × ™ × Z × | × œ × ™ × - × \"× '× ¡× • × £ × œ × | × × × ª ž × ¨ × - × • ×' × Z × ×: × • × × '× œ × ¨ × - × • × '× Z × ×' × • × œ × • × × × ¢ - × '× × • × ª × \". × \"× ™ × × Z × '× ™ × ×\" × × ª × - × \"× Z × Z × © × œ × § × ¨ × × ª × ¡× • × £ ×\" × ¡× ¤ × ¨ × • × \"× ™ × × - × • × - × × × ¨ œ × ª × © × ™ × × × ©\" × ™ × × × ¢ - × '× \"× × ©.

مشاهده لینک اصلی
نمی دانم چگونه این را ارزیابی کنم من به مادرم یاد می دهم من مطمئن نیستم که من بتوانم آن را از مادرم جدا کنم و آن را نسبتا ارزیابی کنم. آرزو می کنم مادرت بیشتر از خواننده باشد. من فکر می کنم او این را دوست دارد

مشاهده لینک اصلی
مدرسه من این کتاب را خواند، من در غیر این صورت صفحه اول را نداشتم، خیلی خسته کننده بود. من آن را یک داستان دایره ای می نامم، اما برای این واقعیت که هرگز در فرآیند بازگشت به جایی که شروع به کار نکرد، می رود. این کتاب به نظر می رسد مانند Cisneros نوشت آنچه منتشر شد که آن را به او آمد (و منظور من به منظور)، و هرگز نگاهی به ویرایش. آن را با بخش های کوچکی پر می شود که می تواند زمینه ی خوبی برای داستان ایجاد کند، اگر به جای آن به تمرکز بر روی آن استفاده شود. نیمه اول به نظر می رسد آنچه شما می خواهید اگر شما در مورد زندگی هفت ساله خواسته اید؛ هیچ تمایزی وجود ندارد مگر یک شخصیت اصلی (Esperanza)، و هیچ طرحی برای گفتن وجود ندارد. در نیمه دوم آشکار است که Esperanza بیش از هفت است. نیمه دوم، در واقع، دارای ایده های خوبی است که می تواند این داستان را جالب سازد اگر بیشتر آنها برای یک صفحه یا دو دقیقه قبل از آنکه به حرکت درآید برسد. بی دقتی، یکنواختی که گفته می شود رویدادهای جالب بود، شرح داده شد، اجازه ندهید که من مراقبت کنم. اگر یکی از این ایده های بسیاری اجازه داده شد تا تا زمانی که بیش از حد و ایده و یا همه آنها با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، به این ترتیب که آنها را یکی پس گرفت، سپس این کتاب را می توان یک داستان نامید. اگر نویسنده بتواند داستان را دوست داشته باشد و برای شخصیت به اندازه کافی برای شخصیت خود استفاده کند، آن را می توان یک داستان خوب نامید. همانطور که هست، من آن را فقط به عنوان دفترچه خاطرات هفت ساله می بینم که می گوید که او هر خانه ای را بیشتر از هر چیز دیگری می خواهد، اما کسی که به هیچ وجه به این هدف کار نمی کند، ناراضی است با زندگی اش، اما نمی کند سعی کنید آن را تغییر دهید، و فکر می کند که خودتان ویژه هستید، زیرا او دوست ندارد که در آن شین باشد، می داند از کجا می رود، و انتظار دارد که فقط با خواستن به آنجا برود. به طور خلاصه، من از ابتدا تا انتها از آن متنفر بودم و نمیتوانستم به خاطر زندگیام از آنچه که بسیاری از مردم فکر میکردم، در مورد آن بسیار عجیب باشد.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب خانه خیابان مانگو


 کتاب آخرین تک شاخ
 کتاب الدست
 کتاب پادشاهی کهن (سه جلدی)
 کتاب عطش مبارزه
 کتاب آوای وحش
 کتاب بخت پریشان